Paragrafen

Demografische ontwikkeling

In de periode 2011-2015 is aan gemeenten die te maken hebben met een bevolkingskrimp via de zogenaamde krimpmaatstaf in de algemene uitkering uit het gemeentefonds een extra bijdrage verstrekt. In 2015 ontving de gemeente Hulst via deze maatstaf € 167.000.
Deze verdeelmaatstaf is in 2016 beëindigd en vervangen door een regionale decentralisatie uitkering. De de-centralisatie-uitkering wordt toegekend aan 9 gemeenten in de door het kabinet aangewezen krimpregio’s. Het betreft de grootste gemeente in de regio die voldoet aan het criterium van minimaal 3% verwachte bevolkings-daling. Zeeuws-Vlaanderen behoort tot de krimpregio’s en Terneuzen is hiervan de grootste gemeente.
Om voor deze uitkering in aanmerking te komen was het wel noodzakelijk als regio voor de komende twee tot vijf jaar samenwerkingsafspraken met het Rijk te maken. Het Rijk heeft hiervoor op basis van een thematische indeling een groot aantal regionale opgaven en dito mogelijkheden van rijksondersteuning in de vorm van het beschikbaar stellen van expertise, kennisdeling, etcetera opgesomd. Deze afspraken zijn vastgelegd in een zogenaamde samenwerkingsagenda die als voorwaarde voor de decentralisatie-uitkering geldt.

Deze pagina is gebouwd op 08/24/2022 13:58:51 met de export van 08/24/2022 13:39:34