Jaarrekening

Balans

(bedragen x € 1, afgerond op honderdtallen)

ACTIVA

31 december 2021

31 december 2020

Vaste activa

Immateriële vaste activa

- Bijdrage aan activa in eigendom van derden / ontwikkeling

354.000

321.800

354.000

321.800

Materiële vaste activa

- Investeringen met een economisch nut

32.615.700

32.865.200

- Investeringen met een economisch nut, waarvan ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

26.623.500

25.259.400

- Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

6.965.200

6.159.900

66.204.400

64.284.500

Financiële vaste activa

- Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

289.600

255.100

- Overige langlopende leningen

553.400

616.200

843.000

871.300

Totaal vaste activa

67.401.400

65.477.600

Vlottende activa

Voorraden

- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

1.855.900

3.392.900

- Gereed product en handelsgoederen

819.900

2.675.800

3.392.900

Uitzettingen met een looptijd van < 1 jaar

- Vorderingen op Openbare Lichamen

302.000

37.900

- Debiteuren

1.792.300

1.884.100

- Debiteuren WWB

475.900

467.300

- Overige vorderingen

4.788.200

4.881.300

7.358.400

7.270.600

Liquide middelen

- Bank en giro saldi

2.588.700

3.221.200

2.588.700

3.221.200

Overlopende activa

- Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen

10.000

13.500

10.000

13.500

Totaal vlottende activa

12.632.900

13.898.200

Totaal ACTIVA

80.034.300

79.375.800

(bedragen x € 1, afgerond op honderdtallen)

PASSIVA

31 december 2021

31 december 2020

Vaste passiva

Eigen vermogen

- Algemene reserve

13.292.000

10.689.100

- Bestemmingsreserves

- overige bestemmingsreserves

10.417.000

8.597.100

- Nog te bestemmen resultaat

2.101.300

2.161.400

25.810.300

21.447.600

Voorzieningen

- Voorzieningen voor verplichtingen en risico's

12.384.600

11.848.800

12.384.600

11.848.800

Vaste schulden met een looptijd > 1 jaar

- Onderhandse leningen van

- Binnenlandse banken en financieringsinst.

32.046.100

36.312.600

- Waarborgsommen

1.600

1.500

32.047.700

36.314.100

Totaal vaste passiva

70.242.600

69.610.500

Vlottende passiva

Kortlopende schulden met een looptijd < 1 jaar

- Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen

0

0

- Crediteuren

2.651.900

2.226.600

- Overige schulden

4.496.100

4.127.900

7.148.000

6.354.500

Schulden aan krediet instellingen

- Bank en girosaldi

374.000

292.700

374.000

292.700

Overlopende passiva

- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren uitgesplitst naar de ontvangen bedragen van:
Europese overheidslichamen
Het Rijk
Overige Nld overheidslichamen

1.719.300

2.494.700

- Overige vooruitontvangen bedragen

20.000

21.600

- Overige passiva

530.400

601.800

2.269.700

3.118.100

Totaal vlottende passiva

9.791.700

9.765.300

Totaal PASSIVA

80.034.300

79.375.800

Gewaarborgde geldleningen (excl. wsw)

51.583.000

54.785.900

Gewaarborgde geldleningen (via wsw)

47.749.600

40.980.500

Deze pagina is gebouwd op 08/24/2022 13:58:51 met de export van 08/24/2022 13:39:34