Jaarrekening

Algemeen

De jaarstukken bestaan uit twee delen, te weten het jaarverslag en de jaarrekening. Het jaarverslag, bestaande uit de programmaverantwoording per programma, de algemene dekkingsmiddelen en de paragrafen, is in het voorgaande aan de orde geweest. Nu is de jaarrekening aan de orde. Deze bestaat uit de onderdelen balans met toelichting en het overzicht van baten en lasten met toelichting. Daarnaast zijn nog een aantal aanvullende overzichten in de jaarrekening opgenomen, zoals een overzicht van incidentele baten en lasten, een kasstroomoverzicht en de door de gemeente verstrekte waarborgen en garanties.

De balans en de toelichting
Via de balans komt de financiële positie van de gemeente in beeld. Dit biedt inzicht in de omvang en samenstelling van het vermogen. De balans is opgesteld in overeenstemming met de in het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) voorgeschreven verplichte rubrieken. Ook de toelichting op de balans is in overeenstemming met de vereisten van het BBV opgesteld. Toelichtingen die niet vereist zijn ingevolge het BBV zijn alleen toegevoegd indien wij het van belang achtten deze toe te voegen. In de toelichting vindt u ook de waarderingsgrondslagen. Deze zijn in overeenstemming met de financiële beheersverordening en het BBV.

Het overzicht van baten en lasten en de toelichting
Het overzicht van baten en lasten bevat de financiële verantwoording over de toegekende budgetten voor de
programma’s, de algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien en de mutaties op de reserves. Om deze financiële verantwoording te kunnen afleggen is in het BBV opgenomen dat in ieder geval de begrote bedragen voor en na wijziging en de gerealiseerde bedragen moeten worden opgenomen. Verder moeten de verschillen tussen begroting na wijziging en de realisatie worden toegelicht. Het gaat hierbij om de “waardoor” vraag. Verder moet inzicht worden gegeven in de aanwending van het bedrag van onvoorzien en een overzicht van incidentele baten en laten. Met dit laatste overzicht kan worden beoordeeld in welke mate het resultaat een structureel karakter heeft. Basis voor de verantwoording is dat alle baten en lasten zijn toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben (toerekeningsbeginsel). Dit is van belang voor de getrouwheid van de jaarrekening.

Deze pagina is gebouwd op 08/24/2022 13:58:51 met de export van 08/24/2022 13:39:34