Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten

Bedragen * € 1.000,-

Primitieve begroting 2021

Begroting 2021  na wijziging

Programma

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Bestuur en Veiligheid

5.292

354

4.939

5.085

513

-4.572

Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte

7.097

1.123

5.974

7.308

991

-6.318

Economische structuur en toerisme

3.396

2.351

1.045

1.563

522

-1.041

Onderwijs en kinderopvang

2.901

416

2.485

2.963

477

-2.487

Sport cultuur en recreatie

2.812

112

2.700

3.539

696

-2.843

Sociaal domein

29.211

5.942

23.269

34.752

8.767

-25.985

Milieu

6.574

7.342

-768

6.695

7.483

788

Ruimte en wonen

4.255

3.608

648

4.508

3.308

-1.200

Algemene dekkingsmiddelen

11.984

52.605

-40.621

11.775

56.197

44.422

Onvoorzien

140

-

140

-

-

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

73.663

73.852

-189

78.189

78.954

765

Programma

Toev.

Onttrek.

Saldo

Toev.

Onttrek.

Saldo

01 Bestuur en veiligheid

60

60

02 Verkeer, vervoer en Openbare Ruimte

419

427

8

892

807

-86

03 Economische structuur en toerisme

18

18

135

135

04 Onderwijs en kinderopvang

20

188

168

20

188

168

05 Sport cultuur en openbare ruimte

13

75

62

641

729

89

06 Sociaal domein

47

47

1.416

1.271

-145

07 Milieu

80

80

70

98

28

08 Ruimte en wonen

138

150

12

996

1.194

198

09 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

646

68

-578

1.679

551

-1.127

Subtotaal mutaties reserves

1.236

1.052

-184

5.714

5.033

-681

Gerealiseerde resultaat

5

-5

85

-85

Gerealiseerde totaal saldo van baten

74.904

74.904

83.987

83.987

Bedragen * € 1.000,-

Rekening 2021

Rekening 2021  verschillen

Programma

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Bestuur en Veiligheid

5.034

530

-4.504

50

17

67

Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte

7.046

1.062

-5.984

263

71

334

Economische structuur en toerisme

1.437

580

-857

126

57

183

Onderwijs en kinderopvang

2.521

369

-2.152

442

-108

334

Sport cultuur en recreatie

2.843

137

-2.706

696

-559

137

Sociaal domein

32.512

6.937

-25.576

2.240

-1.830

409

Milieu

6.233

7.689

1.456

462

206

668

Ruimte en wonen

3.946

2.908

-1.039

562

-401

161

Algemene dekkingsmiddelen

11.416

57.142

45.726

359

945

1.304

Onvoorzien

-

-

-

-

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

72.990

77.352

4.363

5.200

-1.602

3.598

Programma

Toev.

Onttrek.

Saldo

Toev.

Onttrek.

Saldo

01 Bestuur en veiligheid

60

60

02 Verkeer, vervoer en Openbare Ruimte

892

764

-128

42

42

03 Economische structuur en toerisme

135

135

04 Onderwijs en kinderopvang

188

188

20

-20

05 Sport cultuur en openbare ruimte

141

257

116

500

472

-28

06 Sociaal domein

914

96

-817

502

1.175

672

07 Milieu

290

68

-222

-220

30

250

08 Ruimte en wonen

772

647

-125

224

547

323

09 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

1.674

341

-1.333

5

211

206

Resultaat baten en lasten

2.161

2.161

-2.161

-2.161

Subtotaal mutaties reserves

6.844

4.583

-2.261

-1.130

451

1.581

Gerealiseerde resultaat

2.101

-2.101

-2.017

2.017

Gerealiseerde totaal saldo

81.935

81.935

2.053

-2.053

Deze pagina is gebouwd op 08/24/2022 13:58:51 met de export van 08/24/2022 13:39:34