Programmaverantwoording

Beleidsindicatoren programma's

Besluit Begroting en Verantwoording (verplichte indicatoren en programmabegroting)

Indicator

Eenheid

Periode

Hulst

Zeeland

Bron

Beschrijving

Verwijzingen Halt

per 10.000 jongeren

2020

10

16

Stichting Halt

Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.

Misdrijven - Winkeldiefstallen

per 1.000 inwoners

2021

0,4

1,2

CBS - Diefstallen

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

Misdrijven - Geweldsmisdrijven

per 1.000 inwoners

2021

3,8

3,9

CBS - Criminaliteit

Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

Misdrijven - Diefstallen uit woning

per 1.000 inwoners

2021

1,8

0,9

CBS - Diefstallen

Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.

Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

per 1.000 inwoners

2021

4,5

5,5

CBS - Criminaliteit

Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde
en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag
zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele
of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie
en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode
geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven
bij de gewelds- en seksuele misdrijven.

Functiemenging

%

2020

42,4

49,6

CBS BAG/LISA - bewerking ABF Research

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Vestigingen (van bedrijven)

per 1.000 inw.15 t/m 64jr

2020

150,5

172,1

LISA

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.

Absoluut verzuim

per 1.000 leerlingen

2020

2

2,1

DUO/Ingrado

Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven.

De periodeaanduiding '2018' staat voor schooljaar '2017/2018'.

Relatief verzuim

per 1.000 leerlingen

2019

9

32

DUO/Ingrado

Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend.

De periodeaanduiding '2018' staat voor schooljaar '2017/2018'.

Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

%

2020

1,2

1,7

DUO/Ingrado

Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

De periodeaanduiding "2018" staat voor schooljaar "2017/2018".

Niet-sporters

%

2020

53,7

56,8

Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM

Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. de bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.

Omvang huishoudelijk restafval

kg per inwoner

2019

152

219

CBS statistiek Huishoudelijk afval

Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.

Hernieuwbare elektriciteit

%

2019

x

49,8

Klimaatmonitor - Rijkswaterstaat

Gemiddelde WOZ waarde

x €1.000

2021

226

228

CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken

De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

Nieuw gebouwde woningen

per 1.000 woningen

2020

6,7

8,2

Basisregistraties adressen en gebouwen - bewerking ABF Research

Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties.

Demografische druk

%

2021

77,8

81,2

CBS Statistiek Bevolking - bewerking ABF Research

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden

2021

752

747

COELO, Groningen

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

2021

849

820

COELO, Groningen

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

Banen

per 1.000 inwoners van 15-64 jaar

2020

589

786,8

CBS Bevolkingsstatistiek / LISA - bewerking ABF Research

Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar.

Jongeren met een delict voor de rechter

%

2020

1

1

CBS Jeugd

Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.

Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin

%

2020

4

5

CBS Jeugd

Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.

Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren

%

2020

1

2

CBS Jeugd

Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.

Netto arbeidsparticipatie

%

2020

63,8

67,5

CBS - Arbeidsdeelname

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.

Personen met een bijstandsuitkering

per 10.000 inwoners

2021

209,9

302,2

CBS - Participatiewet

Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.

Lopende re-integratievoorzieningen

per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

2020

111,7

203,6

CBS - Participatiewet

Het aantal reintegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

2021

12,7

11,4

CBS Jeugd

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.

Jongeren met jeugdbescherming

%

2021

1,2

Geen data

CBS Jeugd

Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst.

In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.

Jongeren met jeugdreclassering

%

2021

Geen data

Geen data

CBS Jeugd

Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 23 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door de kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt.

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

per 10.000 inwoners

2021

480

688

CBS - Monitor Sociaal Domein WMO

Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeen

www.waarstaatjegemeente.nl

donderdag 28 maart 2022

Deze pagina is gebouwd op 08/24/2022 13:58:51 met de export van 08/24/2022 13:39:34