Jaarrekening

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht (bedragen x € 1.000,-)

2021

2020

2019

Resultaat

2.101

2.161

610

Afschrijvingen en aflossingen op activa

2.609

2.489

2.651

Mutaties in reserves en voorzieningen

2.797

2.364

1.429

Afschrijvingen / Mutatie reserves en voorzieningen

5.406

4.853

4.080

Mutatie voorraden

717

2.217

-206

Mutatie vorderingen

244

-1.238

2.022

Mutatie overlopende activa

3

156

-115

Mutatie kortlopende schulden

462

-9

-4.501

Mutatie overlopende passiva

-848

2.323

169

Mutatie in werkkapitaal

578

3.449

-2.631

Kasstroom uit operationele activiteiten

8.085

10.463

2.059

Investering in Immateriële Vaste Activa (IVA)

-45

-148

-

Desinvestering in Immateriële Vaste Activa (IVA)

-

-

-

Investering in Materiële Vaste Activa (MVA)

-5.542

-7.799

-2.819

Desinvestering in Materiële Vaste Activa (MVA)

1.090

904

514

Investering in Financiële Vaste Activa (FVA)

-34

-

-

Desinvestering in Financiële Vaste Activa (FVA)

-

995

26

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-4.531

-6.048

-2.279

Opgenomen langlopende geldmiddelen

-

9.648

10.000

Aflossing langlopende geldleningen

-4.267

-14.439

-5.118

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-4.267

-4.791

4.882

Totale Kasstroom

-713

-376

4.662

Mutatie in geldmiddelen (bedragen x € 1.000,-)

2021

2020

2019

Balans per 1 januari

Liquide middelen

3.221

3.709

99

schuld op rekening courant

-293

-405

-1.457

Vordering / schuld per saldo

2.928

3.304

-1.358

Balans per 31 december

Liquide middelen

2.589

3.221

3.709

schuld op rekening courant

-374

-293

-405

Vordering / schuld per saldo

2.215

2.928

3.304

Mutatie geldmiddelen:

-713

-376

4.662

Deze pagina is gebouwd op 08/24/2022 13:58:51 met de export van 08/24/2022 13:39:34