Algemeen

Hierbij bieden wij u de jaarstukken van onze gemeente over 2021 aan. Dit document omvat het jaarverslag en de jaarrekening.

De planning en control cyclus is begonnen met het vaststellen van de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting, in de Voorjaarsnota 2020. In aanloop naar de begroting 2021 is uitvoerig met uw raad gesproken
over het dekkingsplan 2021-2024. Een en ander heeft geleid tot de begroting 2021, inclusief meerjarenraming
2022-2024, die door de gemeenteraad is vastgesteld op 12 november 2020.

Over de voortgang van de uitvoering van de programmabegroting 2021 is tweemaal schriftelijk gerapporteerd aan de gemeenteraad, namelijk in de Voorjaarsnota (juli) en in de Najaarsnota (december).

De jaarstukken die u nu worden aangeboden, vormen het sluitstuk van de gemeentelijke planning- en controlcyclus over 2021. In het jaarverslag legt het college verantwoording af over uitvoering van het in de programma’s en paragrafen voorgenomen beleid, waarbij de systematiek en indeling van de begroting wordt gevolgd. De jaarrekening bestaat feitelijk uit twee (financiële) delen, namelijk de balans en het overzicht van baten en lasten. In deze stukken (jaarrekening) worden de financiële mutaties verantwoord.

Verder bevat de jaarrekening het overzicht dekkingsmiddelen en onvoorzien, het overzicht incidentele baten
en lasten, de Sisa-bijlage, overzicht van waarborgen en het investeringsoverzicht. Tenslotte is in deze jaarstukken de accountantsverklaring opgenomen.

Wij vertrouwen erop u met deze jaarstukken het door u gewenste inzicht te verschaffen.

juni 2022.
Burgemeester en wethouders van Hulst.

Deze pagina is gebouwd op 08/24/2022 13:58:51 met de export van 08/24/2022 13:39:34